Cum se finanțează un partid? (I)

3222

Legea finanțării partidelor a fost modificată în acest an, o dată cu așa-zisa reformă electorală. Pentru ca să înțelegeți cum anume se finanțează partidele, o să ne oprim azi puțin asupra prevederilor Legii 113/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale. De reținut că în timpul campaniilor electorale regulile se schimbă. Despre acestea, vom reveni cu a doua parte a acestui articol. Până atunci haideți să demontăm câteva mituri, cum ar fi că îți faci partid ca să iei sedii de la Stat sau ca să iei bani publici fără să faci nimic.

Cel mai important: de unde pot să vină legal banii la un partid?

Art. 3 (1) Sursele de finantare a activitatii unui partid politic sunt:
a) cotizatii ale membrilor de partid;
b) donatii, legate si alte liberalitati;
c) venituri provenite din activitati proprii, conform art. 12;
d) subventii de la bugetul de stat;
e) imprumuturi in bani de la persoane fizice si juridice.
(2) Partidele politice pot contracta imprumuturi in bani numai prin acte autentice notariale, sub sanctiunea nulitatii absolute, insotite de documente de predare-primire, in contract prevazandu-se modul si termenul de restituire a acestora.
(3) Termenul de restituire prevazut la alin. (2) nu poate fi mai mare de 3 ani.
(4) Imprumuturile in bani si restituirea acestora se pot face numai prin virament bancar.
(5) Imprumuturile in bani care nu sunt restituite in termenul prevazut la alin. (3) se pot constitui in donatii numai cu acordul partilor si numai daca nu s-a atins in anul respectiv plafonul pentru donatii prevazut la art. 5 alin. (1), pana la concurenta acestui plafon.
(6) Imprumuturile care au o valoare mai mare de 100 de salarii de baza minime brute pe tara se supun conditiilor de publicitate prevazute la art. 9.
(7) Acordarea de imprumuturi de catre partide politice, aliante politice sau electorale si candidati independenti catre persoane fizice sau juridice este interzisa.
(8) Partidele politice si organizatiile teritoriale ale acestora, inclusiv cele constituite la nivelul sectoarelor municipiului Bucuresti, au obligatia de a-si organiza contabilitate proprie, conform reglementarilor contabile aplicabile.
(9) Operatiunile de incasari si plati ale partidelor politice si ale organizatiilor teritoriale ale acestora se efectueaza prin conturi bancare, in lei si in valuta, deschise la banci cu sediul in Romania si in numerar potrivit legii.
(10) Veniturile realizate din activitatile prevazute la alin. (1) lit. c) sunt scutite de impozite si taxe.”

 Care partide primesc bani de la buget și cât?

Art. 18. –
(2) Suma alocată anual partidelor politice nu poate fi mai mare de 0,04% din veniturile prevăzute în bugetul de stat. Pentru partidele politice care promovează femei pe listele electorale, pe locuri eligibile, suma alocată de la bugetul de stat va fi majorată proporţional cu numărul mandatelor obţinute în alegeri de candidaţii femei.
(3) Subvenţia de la bugetul de stat se acordă în funcţie de următoarele criterii:
a) numărul de voturi primite la alegerile generale pentru Camera Deputaţilor şi Senat;
b) numărul de voturi primite la alegerile generale pentru autorităţile administraţiei publice locale.
(4) În cazul alianţelor politice sau electorale, subvenţia se va împărţi între membrii alianţei după numărul de mandate obţinute.
Art. 19. –
75% din bugetul anual acordat partidelor politice vor fi împărţite partidelor politice, proporţional cu numărul de voturi primite la alegerile parlamentare, respectiv media voturilor valabil exprimate pentru Camera Deputaţilor şi Senat, dacă au realizat pragul electoral.
Art. 20. –
25% din bugetul anual acordat partidelor politice vor fi împărţite partidelor politice, proporţional cu numărul de voturi valabil exprimate, primite la alegerile locale pentru alegerea consilierilor judeţeni şi consilierilor din cadrul municipiului  Bucureşti, dacă au obţinut cel puţin 50 de mandate de consilier judeţean şi de consilier din cadrul municipiului Bucureşti.

Toate partidele primesc sediu de la Stat? Nu, iată regulile:

Art. 26. –
(1) Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale pot asigura spaţii pentru sediile centrale şi locale ale partidelor politice, precum şi terenurile aferente, la cererea motivată a acestora.
(2) Partidele politice pot primi cel mult câte un sediu pe unitate administrativteritorială.
(3) Închirierea de către autorităţile locale a spaţiilor destinate sediilor partidelor politice urmează regimul juridic prevăzut pentru închirierea spaţiilor cu destinaţie de locuinţă.

Există limitări la capitolul venituri? Da, următoarele: 

(3) Suma cotizaţiilor plătite într-un an de un membru de partid nu poate depăşi 48 de salarii minime brute pe ţară. Salariul de bază minim brut pe ţară luat ca referinţă este cel existent la data de 1 ianuarie a anului respectiv.
(4) Partidele politice au obligaţia de a publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la data de 30 aprilie a anului următor, cuantumul total al veniturilor din cotizaţii obţinute în anul fiscal precedent, precum şi lista membrilor de partid care au plătit în anul fiscal precedent cotizaţii a căror valoare însumată depăşeşte 10 salarii minime brute pe ţară.
(5) Lista prevăzută la alin. (4) trebuie să cuprindă următoarele elemente: numele şi prenumele membrului de partid, cetăţenia, valoarea şi data la care a fost plătită cotizaţia.
Art. 6. –
(1) Donaţiile primite de un partid politic într-un an fiscal nu pot depăşi 0,025% din veniturile prevăzute în bugetul de stat pe anul respectiv.
(2) Donaţiile primite de la o persoană fizică într-un an pot fi de până la 200 de salarii de bază minime brute pe ţară, la valoarea existentă la data de 1 ianuarie a anului respectiv.
(3) Donaţiile primite de la o persoană juridică într-un an pot fi de până la 500 de salarii de bază minime brute pe ţară, la valoarea existentă la data de 1 ianuarie a anului respectiv.
(4) Suma totală a donaţiilor făcute de persoanele juridice controlate direct sau indirect de o altă persoană ori de un grup de persoane fizice sau juridice nu poate depăşi limitele prevăzute la alin. (2) şi (3).
(7) Se interzice persoanelor juridice care, la data efectuării donaţiei, au datorii exigibile mai vechi de 60 de zile la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale sau la bugetele locale să facă donaţii partidelor politice, cu excepţia situaţiei când au de recuperat sume mai mari decât datoria proprie.
(8) La efectuarea donaţiei, partidul politic are obligaţia de a solicita persoanei juridice donatoare prezentarea unei declaraţii pe propria răspundere privind respectarea condiţiei prevăzute la alin. (7).
(9) Este interzisă acceptarea sub orice formă, directă sau indirectă, de către partidele politice, a donaţiilor de bunuri materiale ori sume de bani sau prestarea de servicii gratuite făcute cu scopul evident de a obţine un avantaj economic sau cu încălcarea dispoziţiilor alin. (8).
Art. 7. –
(1) Sumele de bani care fac obiectul împrumuturilor primite de către un partid politic într-un an fiscal nu pot depăşi 0,025% din veniturile prevăzute în bugetul de stat pe anul respectiv.
(2) Sumele de bani care fac obiectul împrumuturilor primite de către un partid politic de la o persoană fizică într-un an pot fi de până la 200 de salarii de bază minime brute pe ţară, la valoarea existentă la data de 1 ianuarie a anului respectiv.
(3) Sumele de bani care fac obiectul împrumuturilor primite de către un partid politic de la o persoană juridică într-un an pot fi de până la 500 de salarii de bază minime brute pe ţară, la valoarea existentă la data de 1 ianuarie a anului respectiv.
(4) Valoarea totală a sumelor de bani care fac obiectul împrumuturilor acordate partidelor politice de către persoanele juridice controlate direct sau indirect de o altă persoană ori de un grup de persoane fizice sau juridice nu poate depăşi limitele prevăzute la alin. (1)-(3).
(5) Prevederile art. 6 alin. (7)-(9), precum şi ale art. 14 alin. (1) -(3) se aplică în mod corespunzător.
Art. 9. –
Donaţiile în bani a căror valoare depăşeşte 10 salarii de bază minime brute pe ţară se vor efectua numai prin conturi bancare.
Art. 10. –
Reducerile de preţ care depăşesc 20% din valoarea bunurilor sau serviciilor oferite partidelor politice şi candidaţilor independenţi se vor considera donaţii şi se vor înregistra distinct în contabilitatea proprie a partidului ori a candidatului independent, conform normelor emise de Ministerul Finanţelor Publice.
Art. 11. –
(1) La primirea donaţiei sunt obligatorii verificarea şi înregistrarea identităţii donatorului, indiferent de caracterul public sau confidenţial al acesteia.
(2) La solicitarea scrisă a donatorului, identitatea sa rămâne confidenţială, în situaţia în care donaţia se situează în limita sumei anuale de 10 salarii de bază minime brute pe ţară.
(3) Suma totală primită de un partid politic ca donaţii confidenţiale nu poate depăşi echivalentul a 0,006% din veniturile prevăzute în bugetul de stat pe anul respectiv.
Art. 12. –
(1) Toate donaţiile, inclusiv cele confidenţiale, vor fi înregistrate şi evidenţiate în mod corespunzător în documentele contabile, cu menţionarea datei la care au fost făcute şi a altor informaţii care să permită identificarea surselor de finanţare şi a donatorilor.
Art. 13. –
(1) Partidele politice au obligaţia de a publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, lista persoanelor fizice şi juridice care au făcut în anul fiscal precedent donaţii a căror valoare cumulată depăşeşte 10 salarii de bază minime brute pe ţară, lista persoanelor fizice şi juridice care au acordat împrumuturi a căror valoare depăşeşte 100 de salarii de bază minime brute pe ţară, precum şi suma totală a donaţiilor confidenţiale, respectiv suma totală a împrumuturilor cu o valoare de sub 100 de salarii de bază minime pe ţară primite, până la data de 30 aprilie a anului următor.
Art. 14. –
(1) Este interzisă folosirea resurselor financiare, umane şi tehnice aparţinând instituţiilor publice, regiilor autonome, companiilor naţionale, societăţilor reglementate de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau instituţiilor de credit la care sunt acţionari majoritari statul ori unităţi administrativ-teritoriale, pentru sprijinirea activităţii partidelor politice sau a campaniei electorale a acestora, altfel decât în condiţiile stabilite de legile electorale.
(2) Partidele politice nu pot accepta donaţii sau servicii prestate cu titlu gratuit de la o autoritate ori instituţie publică, de la o regie autonomă, de la o companie naţională, societate reglementată de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau instituţie de credit cu capital integral ori majoritar de stat.
(3) Este interzisă acceptarea donaţiilor din partea unui sindicat sau a unui cult religios, indiferent de natura acestora.
Art. 15. –
(1) Acceptarea donaţiilor din partea altor state ori a organizaţiilor din străinătate, precum şi din partea persoanelor fizice care nu au cetăţenia română sau de către persoane juridice de altă naţionalitate decât cea română este interzisă, cu excepţia celor primite de la cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene care au domiciliul în România şi deţin calitatea de membru al partidului politic căruia i-a acordat donaţia.
(2) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) donaţiile constând în bunuri materiale necesare activităţii politice, dar care nu sunt materiale de propagandă electorală, primite de la organizaţii politice internaţionale la care partidul politic respectiv este afiliat sau de la partide politice ori formaţiuni politice aflate în relaţii de colaborare politică. Pot fi primite şi materiale de propagandă care se folosesc numai în cadrul campaniei electorale pentru alegerea reprezentanţilor României în Parlamentul European.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.