Cum se finanțează un partid? (II)

2200

În articolul precedent am studiat puțin condițiile în care un partid poate primii bani sau alt tip de suport pentru derularea activităților de zi cu zi. Același normativ adoptat în acest an, Legea 113/2015, statuează însă reguli diferite pentru finanțarea partidelor în timpul campaniilor electorale. Să ne oprim puțin asupra lor.

În primul rând, partidele și alianțele trebuie să-și deschidă conturi speciale pentru campanie în fiecare județ în care activează, pentru București în fiecare sector, plus unul la nivel central. De asemenea, trebuie să aibă un mandatar financiar desemnat statutar.

Cine nu poate finanța campanii electorale?

Art. 32. –
(1) Este interzisă finanţarea campaniei electorale, în mod direct sau indirect, de către persoane fizice care nu au cetăţenia română sau de către persoane juridice de altă naţionalitate decât cea română, cu excepţia finanţării de către cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene care au domiciliul în România şi deţin calitatea de membru al partidului politic la a cărui campanie electorală contribuie financiar.
(2) Sumele astfel primite se confiscă şi se fac venit la bugetul de stat.
Art. 33. –
(1) Se interzice finanţarea în orice mod a campaniei electorale a unui partid, a unei alianţe a acestora sau a unui candidat independent de către o autoritate publică, instituţie publică, regie autonomă, companie naţională, societate reglementată de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ori instituţie de credit, la care sunt acţionari majoritari statul sau unităţi administrativteritoriale, ori de către societăţi reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care desfăşoară activităţi finanţate din fonduri publice. Interdicţia se aplică în cazul societăţilor reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care, cu 12 luni înainte de începerea campaniei electorale, au desfăşurat activităţi finanţate din fonduri publice.
(2) Se interzice finanţarea în orice mod a campaniei electorale a unui partid, a unei alianţe a acestora sau a unui candidat independent de către sindicate, culte religioase, asociaţii ori fundaţii de altă naţionalitate decât cea română.
(3) Sumele primite cu încălcarea alin. (1) şi (2) se confiscă şi se fac venit la bugetul de stat.

Care sunt restricțiile modului de derulare a campaniei electorale?

(2) În campania electorală pot fi utilizate numai următoarele tipuri de materiale de propagandă electorală:
a) afişe electorale cu dimensiunile de cel mult 500 mm o latură şi 350 mm cealaltă latură; afişele electorale prin care se convoacă o reuniune electorală vor avea 400 mm o latură şi 250 mm cealaltă latură şi vor fi amplasate în locurile speciale pentru afişaj;
b) materiale de propagandă electorală audio sau video, difuzate de mass-media audiovizuală;
c) publicitate în presa scrisă;
d) materiale de propagandă electorală online;
e) broşuri, pliante şi alte materiale tipărite.
(3) Partidele şi alianţele politice, precum şi candidaţii independenţi au obligaţia de a imprima pe toate materialele de propagandă electorală următoarele date:
a) numele candidatului independent, denumirea partidului politic sau a alianţei politice care le-a comandat, după caz;
b) denumirea operatorului economic care le-a realizat;
c) codul unic de identificare prevăzut la art. 34 alin. (13);
d) tirajul, unde este cazul.
(4) Cheltuielile privitoare la realizarea materialelor de propagandă electorală sunt suportate exclusiv de beneficiarii acestora – candidaţi independenţi, partide politice sau alianţe politice.
(5) Producerea şi difuzarea de materiale de propagandă electorală în alte condiţii decât cele prevăzute de prezenta lege este interzisă.
(6) Partidele şi alianţele politice, precum şi candidaţii independenţi sunt obligaţi să declare Autorităţii Electorale Permanente, prin mandatar financiar, numărul de materiale de propagandă electorală produse şi utilizate, defalcat pe categorii, în cel mult 15 zile de la data alegerilor sau a referendumului.
(7) Este considerat material de propagandă electorală orice material scris, audio sau video, care îndeplineşte următoarele condiţii:
a) se referă în mod direct la un candidat sau partid politic care participă la alegeri sau referendum, clar identificat;
b) este utilizat în perioada campaniei electorale, stabilită potrivit legilor privitoare la organizarea alegerilor;
c) are obiectiv electoral şi se adresează publicului larg;
d) depăşeşte limitele activităţii jurnalistice de informare a publicului.

Care sunt restricțiile administrative?

(3) Contribuţiile pentru campania electorală se depun sau se virează în conturile prevăzute la alin. (1) numai de către candidaţi sau de către mandatarul financiar, la împuternicirea acestora.
(4) Fondurile obţinute de către partidul politic în afara campaniei electorale care au fost transferate în conturile bancare de campanie deschise la nivel central trebuie declarate la Autoritatea Electorală Permanentă, de către mandatarul financiar coordonator, în termen de 5 zile de la data efectuării transferului.
(5) Aportul financiar prevăzut la art. 17 alin. (1) nu poate face obiectul transferului în conturile bancare pentru campania electorală.

Există limitări ale sumelor care pot fi venituri în campanie?

(6) Limitele maxime ale contribuţiilor pentru campania electorală care pot fi depuse de către candidaţi sau mandatarul financiar sunt următoarele:
a) 60 de salarii de bază minime brute pe ţară pentru fiecare candidat la funcţia de deputat sau de senator;
b) un salariu de bază minim brut pe ţară pentru fiecare listă de candidaţi la consiliul local al comunei;
c) 3 salarii de bază minime brute pe ţară pentru fiecare listă de candidaţi la consiliul local al oraşului;
d) 5 salarii de bază minime brute pe ţară pentru fiecare listă de candidaţi la consiliul local al municipiului;
e) 30 de salarii de bază minime brute pe ţară pentru fiecare listă de candidaţi la consiliul local al municipiului reşedinţă de judeţ;
f) 50 de salarii de bază minime brute pe ţară pentru fiecare listă de candidaţi la consiliul de sector al municipiului Bucureşti;
g) 500 de salarii de bază minime brute pe ţară pentru fiecare listă de candidaţi la Consiliul General al Municipiului Bucureşti;
h) 100 de salarii de bază minime brute pe ţară pentru fiecare listă de candidaţi la consiliul judeţean;
i) 5 salarii de bază minime brute pe ţară pentru fiecare candidat la funcţia de primar al comunei;
j) 7 salarii de bază minime brute pe ţară pentru fiecare candidat la funcţia de primar al oraşului;
k) 10 salarii de bază minime brute pe ţară pentru fiecare candidat la funcţia de primar al municipiului;
l) 50 de salarii de bază minime brute pe ţară pentru fiecare candidat la funcţia de primar al municipiului reşedinţă de judeţ;
m) 100 de salarii de bază minime brute pe ţară pentru fiecare candidat la funcţia de primar de sector al municipiului Bucureşti;
n) 150 de salarii de bază minime brute pe ţară pentru fiecare candidat la funcţia de primar al municipiului Bucureşti;
o) 750 de salarii de bază minime brute pe ţară pentru fiecare candidat la funcţia de parlamentar european;
p) 20.000 de salarii de bază minime brute pe ţară pentru candidatul la funcţia de Preşedinte al României.
(7) În cazul alegerilor locale, contribuţiile prevăzute la alin. (6), precum şi sumele transferate de la nivel central conform art. 30 alin. (4) se cumulează la nivelul circumscripţiei electorale judeţene şi pot fi redistribuite pentru cheltuieli în circumscripţiile electorale locale, respectiv în cele judeţene prin decizie a partidelor politice, a partidelor sau organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale de la nivel judeţean.
(8) Contribuţiile pentru campania electorală care pot fi depuse de către candidaţi sau mandatarul financiar pot proveni numai din donaţii primite de candidaţi de la persoane fizice, din venituri proprii sau din împrumuturi de la persoane fizice sau contractate cu instituţii de credit.
(9) În cel mult 48 de ore de la data depunerii unei sume în unul dintre conturile prevăzute la alin. (1), candidatul are obligaţia de a preda mandatarului financiar
judeţean o declaraţie cu indicarea sursei contribuţiei.
(10) Contribuţiile pentru campania electorală trebuie declarate Autorităţii Electorale Permanente de către mandatarul financiar.

Există limitări în privința modului de cheltuire a bugetului de campanie?

Art. 37. –
Limitele maxime ale cheltuielilor care pot fi efectuate în campania electorală sau pentru referendum într-o circumscripţie electorală naţională sau într-o circumscripţie electorală judeţeană/a municipiului Bucureşti/externă, după caz, trebuie să se încadreze în limitele maxime ale contribuţiilor pentru campania electorală sau pentru referendum, prevăzute la art. 28-31 pentru circumscripţia electorală respectivă.
Art. 38. –
(1) Cheltuielile aferente campaniei electorale pot fi efectuate numai prin intermediul conturilor prevăzute la art. 28 şi 30.
(2) Contribuţiile pentru campania electorală pot avea numai următoarele destinaţii:
a) cheltuieli pentru producţia şi difuzarea materialelor de propagandă electorală la radio, televiziune şi în presa scrisă în cuantum de maximum 40% din totalul cheltuielilor care pot fi efectuate în campania electorală;
b) cheltuieli pentru producţia şi difuzarea materialelor de propagandă electorală online, în cuantum de maximum 30% din totalul cheltuielilor care pot fi efectuate în campania electorală;
c) cheltuieli pentru cercetări sociologice, în cuantum de maximum 30% din totalul cheltuielilor care pot fi efectuate în campania electorală;
d) cheltuieli pentru afişe electorale, în cuantum de maximum 20% din totalul cheltuielilor care pot fi efectuate în campania electorală;
e) cheltuieli pentru broşuri, pliante şi alte materiale de propagandă electorală tipărite, în cuantum de maximum 50% din totalul cheltuielilor care pot fi efectuate în campania electorală;
f) cheltuieli pentru închirierea de spaţii şi echipamente şi cheltuieli de protocol destinate organizării de evenimente cu tematică politică, economică, culturală sau socială, pentru transport şi cazare, pentru asistenţă juridică şi alte tipuri de consultanţă, precum şi pentru plata serviciilor mandatarilor financiari, în cuantum de maximum 30% din totalul cheltuielilor care pot fi efectuate în campania electorală;
g) cheltuieli pentru comisioane bancare.
(3) Prevederile alin. (1) şi (2) se aplică în mod corespunzător campaniei pentru referendum.
(4) Sumele de bani primite de la candidaţii propuşi pentru alegeri de un partid politic sunt considerate donaţii şi li se aplică în mod corespunzător prevederile prezentei legi.
(5) Dispoziţiile prezentei legi nu se aplică depozitelor constituite în vederea depunerii candidaturilor pentru funcţia de deputat sau senator, prevăzute la art. 29 alin. (5)-(7) din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare.

Atenție, există limitări diferite pentru contul deschis la nivel central!

(2) Limitele maxime ale contribuţiilor pentru campania electorală care pot fi depuse de către partidul politic în contul prevăzut la alin. (1) sunt următoarele:
a) 10 salarii de bază minime brute pe ţară pentru fiecare candidat la funcţia de deputat sau de senator;
b) 50 de salarii de bază minime brute pe ţară pentru fiecare listă de candidaţi la consiliul judeţean şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti.
(3) Contribuţiile pentru campania electorală care pot fi depuse de către partidul politic pot proveni numai din transferuri ale fondurilor provenite din afara campaniei electorale.
(4) Partidul politic, prin mandatarul financiar coordonator, poate transfera sume de bani din contul deschis la nivel central în conturile deschise la nivel judeţean, al municipiului Bucureşti sau la nivelul sectoarelor acestuia, cu respectarea limitelor prevăzute la art. 28 şi în prezentul articol.
(5) Prevederile art. 28 se aplică în mod corespunzător contribuţiilor pentru campania electorală care pot fi depuse de către partidul politic.
(6) Prin derogare de la prevederile alin. (1), în cazul campaniei electorale pentru Camera Deputaţilor şi Senat, pot fi depuse şi sume de bani de către candidaţii la
funcţia de deputat şi de senator în circumscripţia electorală a românilor cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate.
Art. 31. –
(1) În cel mult 5 zile de la data începerii campaniei pentru referendum, partidul politic, prin mandatar financiar, deschide câte un cont bancar la nivel naţional în cazul referendumului naţional sau la nivel judeţean/al municipiului Bucureşti în cazul referendumului local.
(2) Contribuţiile destinate campaniei pentru referendum care sunt depuse de către partidul politic pot proveni numai din transferuri ale fondurilor provenite din afara campaniei electorale.
(3) Limitele maxime ale contribuţiilor destinate campaniei pentru referendum sunt următoarele:
a) 5 salarii de bază minime brute pe ţară pentru referendumul pentru demiterea consiliului local sau a primarului comunei;
b) 7 salarii de bază minime brute pe ţară pentru referendumul pentru demiterea consiliului local sau a primarului oraşului;
c) 10 salarii de bază minime brute pe ţară pentru referendumul pentru demiterea consiliului local sau a primarului municipiului;
d) 30 de salarii de bază minime brute pe ţară pentru referendumul pentru demiterea consiliului local sau a primarului municipiului reşedinţă de judeţ/sectorului municipiului Bucureşti;
e) 100 de salarii de bază minime brute pe ţară pentru referendumul pentru demiterea Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau a primarului general al municipiului Bucureşti;
f) 100 de salarii de bază minime brute pe ţară pentru referendumul pentru demiterea consiliului judeţean;
g) 20.000 de salarii de bază minime brute pe ţară pentru referendumul pentru demiterea Preşedintelui României, pentru referendumul pentru probleme de interes naţional sau pentru referendumul pentru revizuirea Constituţiei.

Cum finanțează efectiv Statul campaniile electorale?

Art. 48. –
(1) În cel mult 90 de zile de la data alegerilor pentru Camera Deputaţilor şi Senat, Autoritatea Electorală Permanentă rambursează partidelor politice, alianţelor politice şi organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, pe baza documentelor justificative furnizate de mandatarul financiar în cel mult 30 de zile de la data alegerilor, sumele aferente cheltuielilor efectuate în toate circumscripţiile electorale, precum şi cele efectuate la nivel central, în cazul în care partidul politic, alianţa politică, alianţa electorală sau organizaţia cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale a obţinut minimum 3% din voturile valabil exprimate la nivel naţional, pentru fiecare dintre cele două Camere ale Parlamentului.
(2) În cazul în care partidul politic, alianţa politică, organizaţia cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegerile pentru Camera Deputaţilor sau pentru Senat nu a obţinut minimum 3% din voturile valabil exprimate la nivel naţional, Autoritatea Electorală Permanentă rambursează acestora, pe baza documentelor justificative furnizate de mandatarul financiar, numai sumele aferente cheltuielilor efectuate la nivelul circumscripţiei electorale în care acesta a obţinut minimum 3% din voturile valabil exprimate.
(3) În cel mult 90 de zile de la data alegerilor pentru Parlamentul European şi Preşedintele României, Autoritatea Electorală Permanentă rambursează partidelor politice, alianţelor politice, organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, respectiv candidaţilor independenţi, pe baza documentelor justificative furnizate de mandatarul financiar în cel mult 30 de zile de la data alegerilor, sumele aferente cheltuielilor efectuate la nivel naţional în cazul în care partidul politic, alianţa politică, alianţa electorală, organizaţia cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, respectiv candidatul independent a obţinut minimum 3% din voturile valabil exprimate la nivel naţional.
(4) În cel mult 90 de zile de la data alegerilor locale, Autoritatea Electorală Permanentă rambursează partidelor politice, alianţelor politice, organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale pe baza documentelor justificative furnizate de mandatarul financiar în cel mult 30 de zile de la data alegerilor sumele aferente cheltuielilor efectuate în toate circumscripţiile electorale, precum şi cele efectuate la nivel central, în cazul în care partidul politic, alianţa politică, alianţa electorală sau organizaţia cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale a obţinut minimum 3% din voturile valabil exprimate prin cumularea voturilor exprimate pentru toate consiliile locale şi de sector ale municipiului Bucureşti, consiliile judeţene, Consiliul General al Municipiului Bucureşti, precum şi toate candidaturile de primar, respectiv primar general al municipiului Bucureşti.
(5) În cazul în care partidul politic, alianţa politică, organizaţia cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegerile locale nu a obţinut minimum 3% din voturile valabil exprimate prevăzute la alin. (4) la nivel naţional, Autoritatea Electorală Permanentă rambursează acestora, pe baza documentelor justificative furnizate de mandatarul financiar, numai sumele aferente cheltuielilor efectuate la nivelul circumscripţiei electorale judeţene, de sector sau a municipiului Bucureşti, în care acesta a obţinut minimum 3% din voturile respective, după caz.
(6) Sumele cheltuite suplimentar, la nivel central, de către partidul politic, alianţa politică şi organizaţia cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale se rambursează numai în cazul în care acestea au obţinut minimum 3% din voturile valabil exprimate la nivel naţional.
(7) În cel mult 90 de zile de la data alegerilor pentru Camera Deputaţilor şi Senat, Autoritatea Electorală Permanentă rambursează candidaţilor independenţi, pe baza documentelor justificative furnizate de mandatarul financiar în cel mult 30 de zile de la data alegerilor, sumele aferente cheltuielilor de campanie, dacă au obţinut minimum 3% din voturile valabil exprimate la nivelul circumscripţiei electorale în care au candidat.
(8) În cazul alegerilor locale, cheltuielile efectuate într-o circumscripţie electorală de către un candidat independent se rambursează numai dacă acesta a obţinut minimum 3% din voturile valabil exprimate pentru funcţia la care a candidat.
(9) În cel mult 90 de zile de la data alegerilor pentru Camera Deputaţilor, Autoritatea Electorală Permanentă rambursează sumele aferente cheltuielilor de campanie organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care a obţinut un mandat de deputat, la nivel naţional, pe baza documentelor justificative furnizate de mandatarul financiar în cel mult 30 de zile de la data alegerilor.
(10) Partidele politice, prin intermediul mandatarilor financiari, au obligaţia de a restitui candidaţilor, în termen de 120 de zile de la data alegerilor, sumele rambursate şi/sau sumele necheltuite conform contribuţiilor pe care aceştia le-au depus.

Care sunt excepțiile în care Statul nu finanțează campaniile electorale?

(11) Sumele cheltuite pentru campania electorală nu se rambursează în următoarele situaţii:
a) în cazul depăşirii plafoanelor stabilite conform art. 37;
b) în situaţia utilizării pentru campania electorală a altor surse de finanţare decât cele prevăzute de prezenta lege;
c) în cazul utilizării contribuţiilor pentru campania electorală cu încălcarea prevederilor art. 38 alin. (2).
Art. 49. –
(1) Anual, până la data de 30 aprilie, partidele politice au obligaţia de a depune la Autoritatea Electorală Permanentă un raport detaliat al veniturilor şi cheltuielilor realizate în anul precedent.
(2) Rapoartele prevăzute la alin. (1) vor include şi detalieri ale veniturilor şi cheltuielilor structurilor interne ale partidelor politice prevăzute la art. 4 alin. (4) din Legea partidelor politice nr. 14/2003, republicată, ale veniturilor şi cheltuielilor persoanelor aflate în legătură directă sau indirectă cu partidul politic, precum şi ale formelor de asociere prevăzute la art. 17 din prezenta lege.
(3) Partidele politice au obligaţia de a depune la Autoritatea Electorală Permanentă situaţiile financiare anuale în cel mult 15 zile de la înregistrarea la organul fiscal competent.
(4) Autoritatea Electorală Permanentă va publica pe pagina proprie de internet rapoartele prevăzute la alin. (1), situaţiile financiare anuale, precum şi variante rezumate ale acestora, în termen de 5 zile de la data depunerii acestora.
(5) Contabilitatea partidelor politice se organizează şi se conduce, la nivel naţional şi judeţean, conform prevederilor Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 50. –
(1) Pentru verificarea legalităţii încasărilor şi a plăţilor efectuate de partidele politice şi candidaţii independenţi în campania electorală, Autoritatea Electorală Permanentă poate solicita declaraţiile şi documentele suplimentare pe care le consideră necesare.
(2) Partidele politice şi candidaţii independenţi au obligaţia de a prezenta în termen de 15 zile reprezentanţilor Autorităţii Electorale Permanente documentele solicitate, conform alin. (1).
(3) Dacă se constată nereguli, se vor aplica sancţiunile prevăzute de prezenta lege.
(4) Organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri fac subiectul controlului Autorităţii Electorale Permanente numai în ceea ce priveşte perioada electorală şi numai în legătură cu aceasta.
Art. 51. –
(1) Autoritatea Electorală Permanentă are obligaţia de a publica pe pagina de internet proprie toate raportările obligatorii a fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform art. 5 alin. (4), art. 13 alin. (1) şi (2), art. 15 alin. (3), art. 16 alin. (3), art. 17 alin. (4) şi art. 47 alin. (3), precum şi declaraţiile prevăzute la art. 28.
(2) Partidele politice au obligaţia să furnizeze în format electronic datele prevăzute
la alin. (1).

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.